DMAIC

02.08.2020

Six Sigma a DMAIC

Pokud by metodika zlepšování kvality Six Sigma musela být shrnuta do jednoho slova, byla by to zkratka DMAIC. Tento krátký popis uvádí kroky procesu Six Sigma při zlepšování stávajících procesů. Poskytuje přehled způsobu, jakým jsou projekty Six Sigma dokončovány, konkrétně: definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a kontrolovat.

Možná vám přijde DMAIC podobný PDCA. A nejste daleko od pravdy. Podoba je tam zřejmá. Jen DMAIC je specifický spíše pro six sigma kdežto PDCA pro lean

Co je DMAIC?

Ačkoli zkratka dává přesné shrnutí zlepšovacího procesu, je to jen začátek. Metodika zlepšování procesů Six Sigma zahrnuje mnohem více, než může zkratka popsat. Srdcem DMAIC je neustálé zlepšování stávajícího procesu prostřednictvím objektivního řešení problémů.

Proces je ústředním bodem DMAIC. Metodika se snaží zlepšit kvalitu produktu nebo služby soustředěním nikoli na výstup, ale na proces, který výstup vytvořil. Myšlenka je taková, že soustředění na procesy vede k efektivnějším a trvalým řešením.

Kdy použít DMAIC

DMAIC používá projektový tým, který se pokouší vylepšit existující proces. DMAIC poskytuje strukturu, protože každá fáze procesu obsahuje úkoly a nástroje, které povedou tým k nalezení případného řešení. Zatímco DMAIC může být sekvenční, není striktně lineární. Tento proces povzbuzuje projektové týmy, aby se vrátily k předchozím krokům, pokud je potřeba více informací.

Fáze DMAIC

Fáze DMAIC zahrnují:

Definovat - Projekt začíná vytvořením karty týmu, která identifikuje členy týmu, vybere proces, který tým bude zlepšovat, a jasně definuje cíl projektu. Projektový tým poté určí CTQ, které pomohou měřit dopad problému na zákazníka. Tato fáze je dokončena, když tým vytvoří mapu procesu, která obsahuje vstupy a výstupy procesu .

Měřit - Tato fáze zahrnuje vytvoření a provedení plánu sběru dat, který poskytuje spolehlivá a významná data. Data naznačují, jak proces probíhá, a pomáhají identifikovat variace - rozptyl. Po tomto bodě se úsilí projektového týmu soustředí na co největší odstranění nebo snížení rozptylu.

Analyzovat - Jakmile je výkon procesu kvantifikován, pomáhá fáze analýzy DMAIC identifikovat možné příčiny problémů. Mapa dílčích procesů může pomoci identifikovat problémy v procesu a nástroje, jako je ANOVA a regresní analýza, mohou tyto problémy zúžit na kořenové příčiny. V této fázi je tým schopen kvantifikovat finanční přínos řešení problému.

Zlepšovat - Jakmile je odhalena kořenová příčina problému, fáze vylepšení se zaměřuje na nalezení trvalého řešení problému. To je místo, kde kreativita projektového týmu vstupuje do hry při hledání odpovědi na dlouhodobý procesní problém. Tým poté otestuje navrhované řešení v pilotním programu a otestuje, zda je řešení efektivní a finančně proveditelné.

Kontrolovat - V této fázi projektový tým dokumentuje nové řešení, které vytvořil, aby bylo možné je předat vlastníkům procesů. Projektový tým pak implementuje řešení podle časového plánu a klíčových milníků, které vyvinuli. Jakmile je řešení implementováno, projektový tým jej sleduje několik měsíců a pokud splňuje očekávání výkonu, předá jej vlastníkovi procesu .

DMAIC je systematický, objektivní a fakticky založený systém řešení problémů. Kroky v metodice Six Sigma DMAIC umožňují zlepšování procesů přístupné a naučitelné i pro ty, kteří se s ním právě seznamují.

Ještě bychom neměli zapomenout na mladšího brášku DMAIC a sice DMADV


Nesmíme ovšem zapomenout zmínit, že DMAIC je dlouhodobý proces. Počítejte s dobou v měsících. Zpravidla 6, ale může Vám stát, že i více.